top of page

מדיניות פרטיות

במדיניות פרטיות זו תמצא את הנחיות הפרטיות החלות באתר: (www.avshalomlevi.com) להלן: "האתר"). אבשלום לוי צלם (להלן "החברה") שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל התנאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן שווה על כל המינים. למעט מונחים המוגדרים במפורש במדיניות פרטיות זו, לכל המונחים המשמשים כאן ולא מוגדרים תהיה המשמעות המיוחסת להם בתנאי השימוש, אלא אם הם מתנגשים עם מדיניות הפרטיות או התוכנה.

 

1. הגדרות
1.1. "משתמש": כל אדם ו/או תאגיד (לרבות לקוח ו/או לקוח חינם) הגולש ו/או צופה באתר ו/או במערכת ו/או עושה שימוש באתר ו/או במערכת בכל דרך שהיא.

2. מסירת מידע אישי
שליחת הודעה לחברה דרך האתר מחייבת זיהוי משתמש ומסירת פרטים אישיים לרבות, אך לא רק, שם, כתובת מייל ומספר טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור פרטים אלו; עם זאת, בלעדיהם, לא תוכל לשלוח הודעה דרך האתר לחברה. מסירת פרטים שגויים או לא מלאים עלולה למנוע ממך לקבל תגובה מהחברה ו/או לפגוע ביכולתך ליצור קשר עם החברה ו/או לפגוע ביכולת החברה להשיב לך.

3. איסוף ושימוש במידע


3.1. מידע על המשתמש נאסף בעת השימוש באתר ובעת שליחת הודעה לחברה. מידע מסוים מזהה את המשתמש באופן אישי, כגון שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מידע אחר אינו מזהה אישית את המשתמש ואינו נשמר עם פרטיו; זה כולל נתונים סטטיסטיים ומצטברים, כגון השירותים שעניינו אותם, כתובת ה-IP שממנה הם ניגשו לאתר וכו'.

3.2. המשתמש מאשר כי כל פעולה המתבצעת באמצעות המערכת (לרבות תוכן הודעות שנשלח לחברה) גלויה לחברה בכל עת.

3.3. המידע שנאסף ישמש בהתאם למדיניות פרטיות זו או כנדרש בחוק כדי:

- שלח למשתמש חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה במדיות שונות.

- לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר ו/או במערכת.

- אחסן פרטי משתמש (כולל פרטים אישיים) בתוך מסד נתונים.

- צור ונתח מידע סטטיסטי, אשר לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת ו/או באתר.

- שנה או בטל שירותים ותכנים קיימים.

- התאם את השירותים המוצגים באתר למשתמש.

- צור קשר עם המשתמש כאשר החברה רואה בכך צורך.

- להבטיח תפעול ופיתוח תקין של האתר והמערכת.

- למלא כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

 


4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר את פרטיך המזהים והמידע אודות פעילותך במערכת לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

אם תפר את התקנון או תבצע, או מנסה לבצע, פעולות בניגוד לחוק באמצעות המערכת או האתר.

אם החברה תקבל צו שיפוטי למסור מידע אודותיך לצד שלישי.

במקרה של מחלוקת, תביעה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה.

אם החברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 

5. עוגיות

האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך פעולה תקינה ורציפה, לרבות איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות" הינן קבצי טקסט שנוצרו על ידי הדפדפן על סמך פקודות ממחשבי החברה. הם מכילים מידע כגון הדפים שבהם ביקרו, זמן שהייה באתר ו/או במערכת ומקור הגישה של המשתמש לאתר. הם גם מייתרים את הצורך להזין מחדש פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש בחלקים באתר הדורשים הרשמה. משתמשים רשאים לנקות "עוגיות" מהדפדפן שלהם או להגדיר אותו לסרב ל"עוגיות" בכל עת.

בכל בעיה או תקלה הקשורה לנגישות או לפרטיות, אנא יידעו אותנו. אנו נעשה כל מאמץ למצוא פתרון מתאים ולטפל בבעיה במהירות.

bottom of page